ประกาศรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

 

               รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร มาตราฐาน รายชื่อผู้สมัคร
 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
4  จิตวิทยาสำหรับครู   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
5 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม  
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม 
9 ความเป็นครู   รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร : 044-041-551 

                                                                                                                                                               Email : adminedu@srru.ac.th

1,257 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*