ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (10021021t) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การจัดทำเอกสารประกอบการสอน
2.รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560
3.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561

2,444 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*