โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการประกันคูณภาพการศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการประกันคูณภาพการศึกษา โดยมี ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว เป็นวิทยากร  เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการทำ มคอ.3 ในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

    

2,068 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*