• คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  •  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของหน่วยงาน
  •  การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
  •  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

23 total views, 7 views today