คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา  จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์


ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อีเมล :
อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
อีเมล : kamolrat.edu@srru.ac.th

อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อีเมล์ :

อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
อีเมล : jakkapong.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. เลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล :

ประธานกลุ่มวิชา

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
อีเมล : kajorn.edu@srru.ac.th
อาจารย์ ดร. พิกุล ประดับศรี
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อีเมล : pikul.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ชื่นบาน
ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อีเมล์ : pradit.edu@srru.ac.th

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ กระแสโสม
ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา
อีเมล : gua.edu@srru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงเดช สอนใจ
ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา
อีเมล :

 

 

 

8,626 total views, 8 views today