คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดี
อีเมล : urai.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : nootcharee.edu@srru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล : boonleang.edu@srru.ac.th
อาจารย์ณี ดร.น์นรา ดีสม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
อีเมล : neena.edu@srru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

   
 อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
อีเมล : supanit.edu@srru.ac.th
อาจารย์จิรยุทธ โสมขันเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล : jirayut.edu@srru.ac.th

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์เสาวคนธ์ สาเอี่ยม
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อีเมล :
อาจารย์กมลรัตรน์ วงศ์ถามาตย์
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
อีเมล : kamolrat.edu@srru.ac.th

อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อีเมล์ :

อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
อีเมล : jakkapong.edu@srru.ac.th

อาจารย์พลพีร์ แสงสุวอ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล :

ประธานกลุ่มวิชา

     
อาจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
อีเมล : kajorn.edu@srru.ac.th
อาจารย์ ดร. พิกุล ประดับศรี
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
อีเมล : pikul.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ชื่นบาน
ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อีเมล์ : pradit.edu@srru.ac.th

   

อาจารย์ ดร. เกื้อ กระแสโสม
ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา
อีเมล : gua.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร. ทรงเดช สอนใจ
ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา
อีเมล :

 

 

 

7,190 total views, 1 views today