ยุทธศาสตร์/แนวทาง 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม     ดาวน์โหลด

  

    ยุทธศาสตร์/แนวทาง 3. สร้างความเข็มแข็งของพื้นฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ดาวน์โหลด

 

    ยุทธศาสตร์/แนวทาง 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ     ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดทั้งหมด

 

 

 

 

 

705 total views, 1 views today