ข่าวจากหน่วยงานภายใน

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อุไร จันทมัุตตการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงาน”ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์  โดยมีผู้เกษียณอายุ 1 ท่าน นางพิไลภรณ์ พันธ์วัน เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดประจำคณะครุศาสตร์ โดยในงานมีกิจกรรมพิธีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวอำลา โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร [อ่านต่อ..]

290 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตาม และสร้างแรงบันดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41   [อ่านต่อ..]

408 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและกลุ่มนวัตกรรมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้ระลุกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ 2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ในชั้นเรียนมาฝึกปฏิบัติและประยุกต์ฝช้ในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรทม 3.เพื่อให้นักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมและรักษาประเพณีไทย 89 total views, no views today

89 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีเทียนและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเทียนและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ครุศาสตร์ ประจำปี2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน และตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ซึ่งในกิจกรรมนี้ ก็จะมีทั้งการบายศรีสู่ขวัญ รุ่นพี่มาให้ความรู้แก่รุ่นน้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 ถ่ายภาพ : เจษฎา ลาวัลย์ รายงาน : ชูสกุล เกษฎา 99 total views, [อ่านต่อ..]

99 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 1-3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตาม และสร้างแรงบันดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร [อ่านต่อ..]

282 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์ กำหนดตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผฏิบัติการประจำปี และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     224 total [อ่านต่อ..]

224 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดูแล ติดตามและสร้างแรงบัลดาลใจ และเพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และความร่วมมือกับชุมชนและน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และคณะเป็นทีมวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร [อ่านต่อ..]

324 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” (รอบบ่าย)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” โดยในภาคบ่ายจะเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา , สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา,กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, และกลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา โดยมีพิธีการมอบทุนการศึกษากองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมกปลูกต้นไม้ โดยคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 116 total views, no views today

116 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” (รอบเช้า)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีไหว้ครู “ครุศาสตร์วันทา น้อมบูชาอาจาริยคุณ” โดยในภาคเช้าจะเป็น นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการประถมศึกษา คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, กลุ่มพื้นฐานและบริหารการศึกษา, และหลักสูตรและการสอน โดยมีพิธีการมอบทุนการศึกษากองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมกปลูกต้นไม้ โดยคณาจารย์และนักศึกษา  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 122 total views, 1 views today

122 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครู เนื่องจากเป็นโครงการสำหรับกิจกรรมเสริมความเป็นครูทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จัดขุึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41     399 total views, no views today

399 total views, no views today