ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 2.แนวนโยบายการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 3.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 223 total views, 2 views [อ่านต่อ..]

223 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล KSP Bundit (รุ่นเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล KSP Bundit (รุ่นเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู  ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41     184 total views, 3 views today

184 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนวคิดการเรียนรู้ด้วย E-Learning 2.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 166 total views, no views [อ่านต่อ..]

166 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1(SL1) (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จัทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1(SL1) (ค.บ.4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และชี้แจงกระบวนการออกสังเกตการสอนในโรงเรียนให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1เวลา 08.30-10.00 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 [อ่านต่อ..]

119 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 4 ปีที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้งสองหน่วยงานตกลง ทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ [อ่านต่อ..]

365 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การจัดงาน “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 963 total views, no views today

963 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 582 total views, no views today

582 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 2.รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ งวดที่ 1 [อ่านต่อ..]

539 total views, no views today