หน้าแรก เกี่ยวกับ บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

 อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.สุรเดช โพธิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์เกชา พูลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ดร.จักรี อย่าเสียสัตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ชนาภัทร คำพะรัก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ว่าที่พันตรี ประดับเกียรติ จันทร์ไทย

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.ดร.อุริด พลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.พัชรี เขตต์จะโป๊ะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอก บุญโต นาดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

อาจารย์ฐานิดา งามขำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.จาตุรณต์ บุรวัฒน์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.มาโนช แพ่งกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.ภัทรพล ทองนำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์พลพีร์ แสงสุวอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์จิรยุทธ โสมขันเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.เกศสุดา ปราสาทภิญโญ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำสุข

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ตนตรง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.จิตมาส สุขแสวง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ชญตา วงษาวดี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร

ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ศิริพร เกษสระน้อย

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.โชติอนันต์ เชาว์สุจริต

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทริยากุล แก่นแก้ว

ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหาร
การศึกษา

ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหาร
การศึกษา

ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหาร
การศึกษา

อาจารย์ ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ

อาจารยประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหาร
การศึกษา

อาจารย์ ดร.นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหาร
การศึกษา

กลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.ตรีคม พรมมาบุญ

ประธานกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.เกื้อ กระแสโสม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
การศึกษา

ผศ.ดร.พนา จินดาศรี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
การศึกษา

อาจารย์ปิยพร สีสันต์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
การศึกษา

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัย
การศึกษา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต

ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.อุดม หอมคำ

อาจารย์ประจำประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์

อาจารย์ประจำประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00