ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Faculty of Education, Surindra Rajabhat University)

ที่ตั้ง

อาคาร 41 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 ม.1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสุรินทร์ เดิมชื่อคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาพร้อมกับการตั้งวิทยาลัยครูสุรินทร์ คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 แทน ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 และตั้งแต่วันที่ 25มกราคม 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์

เดิมสำนักงานคณะครุศาสตร์มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 9 และอาคาร 10 ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นจึงใช้อาคาร 10 ชั้นล่างเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต แต่ในเวลาต่อมาโรงเรียนสาธิตได้ขยายชั้นเรียน ซึ่งแต่เดิมสอนในระดับปฐมวัย และได้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา ต้องใช้อาคารและสถานที่ คณะครุศาสตร์จึงได้ย้ายสำนักงานจากอาคาร 9 มาอยู่อาคาร 28 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ย้ายมาอาคารหลังใหม่ อาคาร 41 อาคารคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน

ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรในสาขาการศึกษา ตั้งแต่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2519 ได้จัดการศึกษาวิชาชีพครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกติ) ต่อมาในปี 2521 ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และขยายเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนในระดับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาการบริหารการศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหลังจากนั้นได้มีการเปิดในสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาอื่นอีก อาทิ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัย

ปณิธานมหาวิทยาลัย : แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษางานวิจัยก้าวหน้าศูนย์รวมภูมิปัญญา
พัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ปรัชญาคณะครุศาสตร์ : ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

เป้าหมาย

1. ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพ
2. มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการทางวิชาการ
4. คณาจารย์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5. มีโครงการหรือกิจกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายในคณะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00