ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมครูประจำการ PLC ที่รับผิดชอบโดย คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะครุศาสตร์

สรุป หลักสูตรการอบรมในความรับผิดชอบของ คณาจารย์ / หน่วยงาน ในสังกัดคณะครุศาสตร์

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน

1 PLC 4 in 1 ผศ.ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ โทร. 084-038-7530
ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ โทร. 083-370-5543
ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู
สถานที่อบรม : สพป.มหาสารคาม เขต 1
2 การพัฒนาสมรรถภาพที่จำเป็นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 1 ดร.ตรีคม พรมมาบุญ 061-956-3399
สถานที่อบรม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญา(Psycho-intellectual Approach) อ.ศึกษา พาหะมาก
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4 การบริหารและจัดการ PLC 4.0 ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย 100 เปอร์เซ็นต ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์ 098-102-3091
สถานที่อบรม : โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและกิจกรรมกีฬา สำหรับครูพลศึกษา สู่ศตวรรษท21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์

7 เทคนิคการจัดกิจกรรมเพอื่ พัฒนาความฉลาดรักสำหรับวัยรุ่น อ.ณีน์นรา ดีสม 087-772-2297
กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สถานที่อบรม : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9 การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูใน ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

10 การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก/นายทองนพคุณ อินธิเดช 098-8869551
กลุ่มวิชานวัตกรรมฯ
สถานที่อบรม : คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์
11 การบูรณาการแอคทีฟเลิร์นนิ่งด้วยสื่อดิจิทัลกับการจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ อ.สมเกียรติ เพ็ชรมาก/อ.ดร.นุชจรี บุญเกตุ 081-879-4742
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
สถานที่อบรม : ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12 การพัฒนาแอพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนบนสมาร์ท โฟนแอนดรอยด์ ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก/สมเกียรติ เพ็ชรมาก 081-879-4742
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
สถานที่อบรม : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13 การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์

14 คอมพิวเตอร์กราฟิกและอินโฟกราฟิก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

15 การทบทวนความคิด การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สาขาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์

 16 การพัฒนาสมรรถภาพที่จาเป็นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สาหรับข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช ดร.เกื้อ กระแสโสม ดร.พนา จินดาศรี ดร.บุญทวี อิ่มบุญตา ดร.ตรีคม พรมมาบุญ
สถานที่: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
17 หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบPLC หรือ ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง Executive Function : EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยใน ศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

18 หลักสูตรการอบรมครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา ดร. บุญเลี้ยง ทุมทอง 081-066-9345
สถานที่อบรม : ห้องประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓
19 หลักสูตรอบรมครูต่อการพัฒนาวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ดร. บุญเลี้ยง ทุมทอง
สถานที่: ห้องประชุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒
20 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based unit) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร. อุไร จันทมัตตุการ 084-284-7848
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. เป็นต้นไป ที่ http://training.obec.go.th

 

4,258 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.