ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน เป็นประธานการตรวจประเมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการและเลขานุการ
นายชูสกุล เกษฎา/นางนันทิยา สุพรรณภพ ผู้ช่วยเลขานุการ

800 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.