ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ : เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.อาจารย์นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ : กรรมการ
3.อาจารย์ดร.ทรงเดช สอนใจ  : กรรมการและเลขานุการ
4.นางนันทิยา สุพรรณภพ/นายสำเร็จ สาคเรศ : ผู้ช่วยเลขานุการ

     

1,068 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.