ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง : เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.ดร.อุดม หอมคำ : กรรมการ
3.ดร.ศรัญญา นาเหนือ  : กรรมการและเลขานุการ
4.นายทศพร แก้วเหมือน : ผู้ช่วยเลขานุการ

532 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.