ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมิน
ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
กรรมการตรวจหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด : เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พินศรี : กรรมการ
3.ดร.วิจิตรา โพธิสาร  : กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวสศิพิมพ์ สายกระสุน: ผู้ช่วยเลขานุการ

344 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.