ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาพลศึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม: เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง : กรรมการ
3.ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ : กรรมการและเลขานุการ
4.นายทศพร แก้วเหมือน : ผู้ช่วยเลขานุการ

398 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.