แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข)

แจ้งปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฉบับแก้ไข) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานราชการ ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ชั้น 3 อาคาร 31 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมติที่ประชุม (ฉบับแก้ไข)

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่    20-24 กรกฎาคม 2563    ปิดปรับปรุงระบบ เวลา 17.00-24.00 น.

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่    27-28 กรกฎาคม 2563    ปิดปรับปรุงระบบตลอดทั้งวัน

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่      1-2 สิงหาคม 2563          ปิดปรับปรุงระบบ เวลา 17.00-24.00 น.

1,156 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.