โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจรย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และได้ร่วมสังเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน จัดขึน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

 

1,718 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.