โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูในลักษณะ PCK ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

355 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.