การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565-2569)
2.การจัดกิจกรรม EDU RUN2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
3.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563

1,514 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.