การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2.พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
3.พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

1,861 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.