ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
1.อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต ประธานการตรวจประเมิน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ
3.อาจารย์วิจิตรา โพธิสาร กรรมการ
4.นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

3,583 total views, 1 views today

4 Comments

  1. Tüketici hakları hakem heyeti Tüketici mahkemeleri Tüketici Bilgi Sistemi (www) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
    İl Müdürlükleri Alo 175 Tüketici bilgilendirme hattı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.