ประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

2,990 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.