โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพในปี 2563 รอบปีที่ 1

วันที่ 29-30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพในปี 2563 รอบปีที่ 1 ให้กับนิสิต/นักศึกษาที่บรรจุครูผู้ช่วยตามโครงการฯในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ในปีบรรจุ 2563 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565,วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 23-24 เมษายน 2565 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการตรวจ ATK และส่งผลยืนยันมายังคณะครุศาสตร์ก่อนเข้ารับการอบรมทุกคน

202 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.