การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แนะนำทีมผู้บริหารคระครุศาสตร์
2.ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.การหมดวาระของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1006/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
4.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
5.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
6.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
7.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8.แนวทางการได้มาซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2563

   

348 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.