กิจกรรม “วันราชภัฏ” ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ”นับเป็นมหาสิริมงคลอันควรที่ชาวราชภัฏทั้งมวลจักได้ภาคภูมิใจ และพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณให้เต็มความสามารถในอันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น สืบไป และภายในงานได้มีธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” ประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีผลงานโดเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน 30 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากร

212 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.