โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนต้องได้เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูและศึกษานิเทศก์ด้านการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
2.เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับสมรรถนะ
3.เพื่อรายงานผลการดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
1.ครูในโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน (โดยแยกเป็นกลุ่มสาระละ 1 คน จำนวน 5 กลุ่มสาระ) รวม 20 คน
2.ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน
3.ทีมวิทยากรแกนนำหลักและวิทยากรผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ประสานงานจำนวน 10 คน
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างผือก ชั้น 3 อาคาร 41

1,343 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.