โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 สาชาวิชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในประเด็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะในยุค New Normal ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยในงานมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงานของแต่ละสาขาวิชา  โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องได้เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

204 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.