การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีข้อราชการหารือเกี่ยวกับการขออนุมัติผลการเรียน การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ จัดประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom

242 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.