โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1) สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1,2 และ 3

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1) สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1,2 และ 3 เพื่อให้ครูได้ศึกษาและสร้างสื่อนวัตกรรม วิธีการสอน สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18- 22 เมษายน และ 25-26 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx meet

    

517 total views, 1 views today