โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู

📣วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
🎤วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🎤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
👉วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูของครูให้ได้รับ Re-Skills และ Up-Skills ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้/พัฒนาคลังข้อสอบและระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการครั้งนี้มี 2 ระยะ ระหว่างวันที่ 90-10 พฤษภาคม 2565 และดำเนินกิจกรรมโครงการต่อเนื่องอีก 2 กิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2565 และสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม 2565

9,117 total views, 1 views today