โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom

 

1,177 total views, 1 views today