โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
2.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)
3.เพื่อศึกษานำร่อง (Pilot study) และปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)

1,557 total views, 1 views today