กิจกรรมการถอดบทเรียนครูต้นแบบ ภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียนครูต้นแบบ ภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
2.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)
3.เพื่อศึกษานำร่อง (Pilot Study) และปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)

1,946 total views, 2 views today