โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 5 (รหัส 60) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 5 (รหัส 60) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะภาษษอังกฤษทางวิชาการ เพื่อการสื่อสารทางวิชาการให้กับนักศึกษาครู
2.เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาครู
3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู
4.เพื่อดูแล ติดตาม และสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษาครู
5.เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตครูที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยใช้วิจัยเป็นฐานและความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1,970 total views, 1 views today