การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช้างแดง และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     ๑.๑  แนะนำผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และนโยบายการทำงาน

                     ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์)

                     ๑.๓ คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

                     ๑.๔ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

                     ๑.๕ ทิศทางการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

                     ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                     ๓.๑ การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการเปิดภาคเรียนแบบ onsite ปีการศึกษา ๒๕๖๕

                     ๓.๒ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

                     ๓.๓ รายงานการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี)

                     ๓.๔ วารสารคณะครุศาสตร์

                     ๓.๕ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

                     ๓.๖ การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔                   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                     ๔.๑ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

                     ๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                     ๔.๓ ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

                     ๔.๔ ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔

                     ๔.๕ การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์

                     ๔.๖ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติและภาค กศ.บป. หลักสูตร ๔ ปี รหัส ๖๒ และ หลักสูตร ๕ ปี รหัส ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

                     ๔.๗ การประเมินผลกระทบผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

                     ๔.๘ ผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                     ๔.๙ ผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานที่ ๔ ศิลปวัฒนธรรมและ      ความเป็นไทย

                     ๔.๑๐ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒

                     ๔.๑๑ ข้อมูลการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส ๓

                     ๔.๑๒ ผลการดำเนินการการยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)     

                     ๕.๑ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยไม่ใช้กระดาษ

 

1,006 total views, 1 views today