ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

กรรมการตรวจหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ : ประธาน
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ: กรรมการและเลขานุการ
4.นายณัฐพงศ์ อุตส่าห์ดี/นางนันทิยา สุพรรณภพ : ผู้ช่วยเลขานุการ

486 total views, 1 views today