ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

  1. รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง ประธาน
  2. ผศ.ดร.อุดม หอมคำ กรรมการ
  3. ผศ.ดร.จนัญญา วงเสนา จงศิริ กรรมการและเลขานุการ
  4. น.ส.ศศิพิมพ์ สายกระสุน ผู้ช่วยเลขานุการ

979 total views, 2 views today