ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

วันที่สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
: ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นำเอกสาร เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติประกอบการพิจารณา

983 total views, 1 views today