การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร ประธาน
  2. ผศ.ดร.อุดม หอมคำ กรรมการ
  3. อ.ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ กรรมการและเลขานุการ
  4. นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช ผู้ช่วยเลขานุการ

 

1,852 total views, 1 views today