การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

  1. ผศ.ดร.อภิชาติ ดีไม่น้อย ประธาน
  2. อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุข กรรมการ
  3. ผศ.ดร.จนัญญา วงเสนา จงศิริ กรรมการและเลขานุการ
  4. นายนิสิทธิ์ชน เกษฎา ผู้ช่วยเลขานุการ

1,463 total views, 1 views today