การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ ประธาน
  2. ผศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ
  3. อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการและเลขานุการ
  4. นายทศพร แก้วเหมือน ผู้ช่วยเลขานุการ

1,545 total views, 1 views today