โครงการอบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์
จัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 180 คน คณะคุณครู จํานวน 5 ท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม, ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิกสมาคมศูนย์ ศูนย์ 6 จังหวัดสุรินทร์, ประธานสงฆ์สวนธรรมสติภาวนา จ.นครพนม มาดําเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็น มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

1,590 total views, 1 views today