การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

1,764 total views, 1 views today