การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการการเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการการเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 และ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 นั้น โดยจัดประชุม ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom

1,655 total views, 1 views today