โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครูอาจารย์ เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทย ต่อผู้มีพระคุณ และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

4,771 total views, 1 views today