กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพ

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30 และ ห้องประชุมไอยเรศ อาคาร 41

1,821 total views, 1 views today