การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ห้องประชุม อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร 41
.
.
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้
1. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ประธาน
2. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง กรรมการ
3. ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการและเลขานุ

786 total views, 2 views today