โครงการแนวทางการพัฒนาการร่วมผลิตนักศึกษาครู รายวิชา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1-3

โครงการแนวทางการพัฒนาการร่วมผลิตนักศึกษาครู รายวิชา การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1-3
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ
1. สร้างคู่มือการเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน SIL1/ SIL2/ SIL3
2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนSIL1/SIL2/SIL3
3. ชี้แจงคู่มือ กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนSIL1/SIL2/SIL3
4. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง โรงเรียนฝึก นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ทุกภาคส่วนร่วมผลิต ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง

2,599 total views, 1 views today