การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ ZOOM
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.การส่งผลการเรียนหลังปิดภาคเรียน
3.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
4.พิจารณาเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
5.พิจารณาการขอปิดสมบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

1,088 total views, 1 views today