บัณฑิตตรวจสอบ รายชื่อ / ลำดับที่ / จุดรับรายงานตัว และ จุดซ้อมย่อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอให้บัณฑิตตรวจสอบ รายชื่อ / ลำดับที่ / จุดรับรายงานตัว และ จุดซ้อมย่อย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุดรับรายงานตัว และ จุดซ้อมย่อย วันที่ 19-20 กันยายน 2565 บัณฑิต ลำดับที่ 1-900 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ จุดรับรายงานตัว ลานชั้น 1 จุดซ้อมย่อย ชั้น 3 – ชั้น 8 บัณฑิต ลำดับที่ 901-1336 ณ อาคาร 44 คณะวิทยากรจัดการ จุดรับรายงานตัว ลานชั้น 1 จุดซ้อมย่อย ชั้น 3 , ชั้น 6-8

2,475 total views, 1 views today